Polska Anglia

  Tymczasowe numery telefonów do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

  Tymczasowe numery telefonów do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

  Przypominamy, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy, obowiązują tymczasowe zasady obsługi interesantów.

  Jeżeli konieczna jest wizyta osobista w Urzędzie, to prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej (tel. 61 8959 200, 61 8146 221). Filia Urzędu w Przeźmierowie przyjmuje mieszkańców bez konieczności wcześniejszego umówienia z jednak zachowaniem reżimu sanitarnego (jednocześnie w Filii Urzędu przebywać mogą dwie osoby).

  Załatwienie spraw bez wcześniejszego umówienia jest możliwe, aczkolwiek pierwszeństwo mają klienci umówieni.

  Zapraszamy do załatwiania spraw drogą mailową i telefoniczne (listę dyżurnych numerów do wydziałów podajemy poniżej) oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP i aplikacji eUrząd.

  W myśl rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. nasz Urząd Gminy od 22 kwietnia świadczy usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców w następujących obszarach:

  • rejestracja stanu cywilnego,
  • ewidencja ludności i dowodów osobistych,
  • pomoc społeczna,
  • świadczenie usług komunalnych,
  • administracja architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ochrona środowiska, w tym dotyczące:

  a)     decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  b)    decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy o ochronie przyrody.

  Jak załatwiać sprawy urzędowe przez platformę ePUAP?

  Więcej informacji [KLIKNIJ TUTAJ]

  Jak korzystać z aplikacji eUrząd?

  Więcej informacji [KLIKNIJ TUTAJ]

   

  Wykaz dyżurnych numerów telefonów w Urzędzie Gminy

   

  WYDZIAŁ/BIURO

   

   

  NUMER TELEFONU

   

  Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej

  61 89 59 200

  61 81 46 221

  Biuro Rady Gminy

  692 491 430

  Biuro Obsługi Administracyjnej Wójta/ Sekretariat Wójta

  61 89 59 201

  Urząd Stanu Cywilnego

  61 89 59 219

  Wydział Infrastruktury Drogowej

  61 89 59 250

  Biuro Windykacji

  61 89 59 307

  Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

  61 89 59 230

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  61 89 59 251

  Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

  61 89 59 264

  Archiwum Zakładowe

  61 89 59 291

  Inspektor Ochrony Danych

  61 89 59 291

  Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

  fu@tarnowo-podgorne.pl

  kontakt@tarnowo-podgorne.pl

   

  Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska

  61 89 59 226

  Wydział Spraw Obywatelskich

  690 429 840 profil zaufany, CEIDG

  690 429 895 meldunki, nadawania nr pesel, dowody osobiste, Karta Dużej Rodziny

  Wydział Podatków Lokalnych

  690 430 131 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  61 8959 285 / 61 8959 311 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  511 533 230 - podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
  61 8959 214 – podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
  61 8959 214 / 61 8959 268 - (os. fizyczne) księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
  508 559 467 - (os. fizyczne) wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
  61 8959 286 - (os. prawne) wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, zaświadczenia w tym zakresie

   

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  61 89 59 340

  61 89 59 341

  Filia Urzędu w Przeźmierowie

  61 22 75 873

  61 22 75 872

  Straż Gminna

  61 81 47 986