Polska Anglia

  Dla rolników

  Odbiór odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

  Firma Jopek Recykling

  dane do kontaktu:
  jopek-recykling.pl
  Fabianów ul. Przemysłowa 12
  63-330 Dobrzyca
  tel. +48 667 429 619
  Adres email: jopek-recykling@wp.pl

  Firma bezpłatnie przyjmuje następujące odpady:

   

  • folia kolorowa
  • folia biała i zielona od owijania balotów
  • folia stretch
  • makulatura
  • bańki opróżnione po olejach, nawozach dolistnych, środkach myjących (baniek po opryskach nie odbieramy!)
  • skrzynki, wiaderka plastikowe, palety plastikowe
  • czysty (bez słomy) sznurek rolniczy
  • worki big bag po nawozach
  • worki od zboża
  • worki po nawozie
  • złom

  Odpłatnie firma odbiera:

  • Folia czarna
  • czarno-biała
  • biało zielona
  • folia tunelowa
  • folia po pieczarkach
  • folia po truskawkach
  • agrowłóknina
  • siatka rolnicza
  • zabrudzony sznurek

  Za te odpady doliczana jest dodatkowa opłata tj. 0,60zł/ kg - te folie muszą być spakowane w worek big bag. Firma Jopek-recykling świadczy również usługi odbioru i transportu odpadów swoimi pojazdami - ceny odbioru są ustalane indywidualnie.

  Apel Głównego Inspektora Pracy do rolników

  Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu zaprasza na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi "Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi".

  Spotkanie odbędzie się 12 marca 2019 r o 10.00 w Sali Widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie, ul. Poznańska 19 (gmina Dopiewo).

   

   

   

  ARz (info Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu)

   

  ----------------------------------------------------------------

  Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

  Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu informuje o ogłoszeniu XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

  Więcej na ten temat - kliknij tutaj

   

   

  ARz

  ----------------------------------------------------------------

  Masowe występowanie kornika ostrozębnego

  Starosta Poznański informuje, że w południowej części kraju, w tym w południowej części województwa wielkopolskiego, występuje gradacyjny pojaw kornika ostrozębnego (Ips acuminatus), który atakuje drzewostany sosnowe, zwłaszcza drzewa osłabione.


  Dalsze szczegóły, w tym opis objawów żerowania oraz sposoby ochrony przed kornikiem, zawarte są w piśmie Starosty - kliknij tutaj

   

  ARz (info WIKOŚ)

  ----------------------------------------------------------------

   

   

  Susza - pomoc klęskowa

  Pomoc po suszy dla rolników i rybaków

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, w gospodarstwach których straty z powodu suszy lub powodzi wyniosły co najmniej 70 proc. upraw. Ten sam rodzaj wsparcia jest adresowany do rybaków prowadzących chów i hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.

  Od 14 do 28 września 2018 r. w biurach powiatowych ARiMR będzie można składać wnioski o wsparcie finansowe.   

  Stawka pomocy dla poszkodowanego rolnika wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc rolnik musi dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

  Z kolei rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami. Załącznikami do składanego wniosku powinny być m.in. oświadczenia: o powierzchni stawu zarybionego na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej oraz o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za 2016 r. i 2017 r.

  Formularz wniosku będzie dostępny od 14 września na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr gov.pl, w zakładce Susza - pomoc klęskowa.

  Pomoc otrzymają także rolnicy, w których gospodarstwach tegoroczna susza lub powódź spowodowały straty w uprawach między 30 a 70 proc. Dla tych rolników termin składania wniosków oraz stawka pomocy zostaną ogłoszone  po zakończeniu szacowania szkód w ich gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.

  Więcej informacji:

  Szkody w uprawach rolnych - otwórz

  szkody dotyczące chowu lub hodowli ryb słodkowodnych w stawach rybnych - otwórz

   

  Pomoc suszowa - uprawy rolne

  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.

  Stawka pomocy wynosi 1000 zł na  1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.

  Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

  Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Pomoc będzie udzielana:

  a) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo

  b) w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

  Termin składania wniosków o udzielenie pomocy  przez  producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70%  danej uprawy oraz stawka pomocy zostanie ogłoszona po zakończeniu szacowania szkód w tych gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.

  Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

  Źródło: MRiRW

   

   

  ARz (info WIKOŚ)

  ----------------------------------------------------------------

  Amerykański Pomór Świń - materiały informacyjne

  Nadleśnictwo Konstatynowo, mając na względzie dynamicznie zmieniającą się sytuację epizootyczną związaną z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń (ASF), prowadzi kampanię informacyjną wśród myśliwych, leśników, a także osób korzystających z obszarów leśnych w celach rekreacyjnych, zbieractwa runa leśnego itp.

  Działanie to wynika z przepisów decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2014/09/UE. Jego celem hest podnoszenie świadomości o zagrożeniu ze strony ASF oraz restrykcjach i ograniczeniach związanych z obowiązującym prawem w zakresie przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.

  Kliknij i zapoznaj się z informacjami na ten temat:

  - jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika - kliknij tutaj

  - informacje dla myśliwych i kół łowieckich  - kliknij tutaj oraz kliknij tutaj

  - informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich - kliknij tutaj

   

   

  ARz (info WIKOŚ)

  ----------------------------------------------------------------

   

   

  Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uruchomienia pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy w 2018

  Pismo Ministra w sprawie suszy - kliknij i przeczytaj

   

  ARz (info WIR, WIKOŚ)

   

  ----------------------------------------------------------------

  Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczych przypomina o zagrożeniach wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa ASF

  Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczych przypomina o zagrożeniach wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

  Szczegóły w piśmie (kliknij tutaj i przeczytaj) oraz na poniższych ulotkach.

   

  CZY WIESZ, ŻE:
  Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.
  - Przeżywalność wirusa wynosi:
  - 5 miesięcy w chłodzonym mięsie,
  - 300 dni w szynce parmeńskiej,
  - 6 miesięcy w szpiku kostnym,
  - 18 tyg. we krwi i zwłokach świń (w temperaturze pokojowej),
  - 280 dni w zakopanej w ziemi (w śledzionie).

  Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

  Okres inkubacji choroby to 4 - 8 dni (maksymalnie 21 dni).

  Pierwszym objawem choroby jest gorączka 41° - 42°C.

  Do zakażenia zwierząt dochodzi:
  - poprzez przewód pokarmowy,
  - poprzez drogi oddechowe,
  - poprzez uszkodzoną skórę,
  - poprzez odbyt,
  - poprzez krycie.

  Rezerwuarem wirusa mogą być:
  - dziki europejskie,
  - dzikie świnie afrykańskie,
  - guźce,
  - kleszcze.

  ASF jest chorobą nieuleczalną. Nie ma na nią szczepionki.

  Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. WARUNKIEM JEGO WYPŁATY JEST JEDNAK PRZESTRZEGANIE ZASAD BIOASEKURACJI !!!

   

  Dodatkowo możesz chronić swoje gospodarstwo poprzez:

  - odgrodzenie chlewni od środowiska zewnętrznego płotem lub ścianą budynku,

  - zabezpieczenie nie tylko ściółki, ale także obornika przed dostępem zwierząt dzikich,

  - stosowanie w miarę możliwości starej słomy, a świeżą po upływie co najmniej miesiąca od zbioru,

  - stosowanie mat dezynfekcyjnych przed bramą wjazdową na teren gospodarstwa,

  - opryskiwanie kół ciągników i przyczep skutecznym środkiem wirusobójczym,

  - zamykanie bramy wjazdowej do gospodarstwa, co uchroni przed wtargnięciem osób i pojazdów postronnych,

  - nie dopuszczenie do kontaktu samochodu utylizacyjnego z chlewnią – padlinę należy wywozić poza teren gospodarstwa, a następnie zdezynfekować teren i sprzęt natychmiast po odjechaniu samochodu. Nie wpuszczać pracownika firmy utylizacyjnej na teren gospodarstwa,

  - sprzedaż zwierząt w wyznaczonym miejscu, a po sprzedaży natychmiast dezynfekować teren i sprzęt,

  - unikanie miejsc, które mogą zostać skażone przez dziki /ograniczenie wizyt w lesie.

  ASF - ulotka o bioasekuracji

  ARz (info WIR, WIKOŚ)

   

  ----------------------------------------------------------------

  OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN W 2018 ROKU W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ZŁOŻONEGO W ROKU 2017

   

  Do pobrania:

  druk oświadczenia pdf

  zasady składania pdf

   

  ----------------------------------------------------------------------------------

  W związku z odbywającym się cyklem spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, uprzejmie proszę o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu, znajdujących się w załączniku informacji na temat spotkania, które odbędzie się 12 marca 2018 r o godz. 10:00 w MGOK w Kostrzynie na ul. Poznańskiej 33, celem rozpowszechnienia między rolnikami z Państwa obrębu.

  Marian Markiewicz
  Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu

   

   

   

   

  ARz (info Biuro Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu)

  ----------------------------------------------------------------

  Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, na polecenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przypomina o sposobach postępowania w przypadku martwego dzika.

  Szczegóły w ulotce - kliknij tutaj

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

  ----------------------------------------------------------------

  Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina

   

   

   ARz (info WIKOŚ)

  ----------------------------------------------------------------

  Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina

   

   ARz (info WIKOŚ)

  ----------------------------------------------------------------

  Badania rolne 2017 na terenie naszej Gminy

  Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca 2017 na terenie naszej Gminy, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne:

  - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,

  - Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

  - Czerwcowe badanie rolnicze.

   

  Więcej info - kliknij tutaj

  ARz (info Urząd Statystyczny w Poznaniu)

   

  ----------------------------------------------------------------

   

   

   

  ARz

   

  ----------------------------------------------------------------

   

   

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński wystosował list do rolników:

   

  Szanowni Państwo,

  przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwag na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych. Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie.

  Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią. Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

  - nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;

  - nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;

  - przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi
  odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;

  - używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;

  - stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego;

  - oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;

  - nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

   

  Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem  chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

   

  Życzę Państwu  w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

   

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Adam Sekściński

   

   

  ARz

  ----------------------------------------------------------------

  Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu zaprasza właścicieli gospodarstw do udziału w jubileuszowej XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - szczegóły kliknij tutaj.

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

  ----------------------------------------------------------------

  Informacja dla rolników

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - kliknij tutaj

  ARz

   

  ----------------------------------------------------------------

  Niepokojąca sytuacja epizootyczna

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu przypomina o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z niepokojącą sytuacją epizootyczną.


  Treść pisma - kliknij tutaj

  ARz (info WIKOŚ)

   

   

  ----------------------------------------------------------------

  Spis zwierząt - do 31 grudnia 2016 r.

  ARiMR przypomina, iż posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania SPISU ZWIERZĄT, przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy. nie później niż w dniu 31 grudnia.

  Jest to nowy obowiązek w odniesieniu do bydła i świń, wynikający z ostatniej nowelizacji art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

  Ustalone podczas spisu liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

  Szczegółowe informacje pod adresem www.arimr.gov.pl oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

  ARz (info WIKOŚ)

   

   

  ----------------------------------------------------------------

  Wielkopolska Izba Rolnicza i Powiatowy Lekarz Weterynarii

  zapraszają na szkolenie:

  Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF.
  Promocja bioasekuracji.

   

  Celem spotkania jest diagnoza zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnyxh, ocena skuteczności działań zapobiegawczych oraz promocja bioasekuracji.

   

  Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Stęszewie ul. Poznańska 11. początek o 10.00.

   

  Prosimy o zgłaszanie udziału pod nr tel. 61 227 01 24 lub mail" pir@wir.og.pl do 22 listopada. Osoby, które będą chciały zgłosić się po tym terminie, proszone są o kontakt z p. Przemysławem Pomianem tel. 504 006 275.

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

   

  ----------------------------------------------------------------

   

   

  ASF - Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apeluje o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń ASF:

  - nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,

  - utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

  - stosujcie tylko pasze zabezpieczone przez dostępem zwierząt wolnożyjących,

  - wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami


   Materiał informacyjny - kliknij tutaj

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

   

  ----------------------------------------------------------------

  Informacja nt. nielegalnego zakopywania padłej trzody

   

  W związku z informacjami, dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej Główny Lekarz Weterynarii przesyła komunikat z wytycznymi dla hodowców - kliknij tutaj aby przeczytać

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

   

  ----------------------------------------------------------------

  KRUS przypomina o składkach na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

  W związku z trwającym okresem żniw i wzmożonymi w tym okresie pracami polowymi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział regionalny w Poznaniu przypomina o obowiązku opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wysokość i terminy opłacenia składek za III kwartał 2016 r.

  Szczegóły - kliknij tutaj

  Wysokość stawek – kliknij tutaj

  ARz

   

   

  ----------------------------------------------------------------

  Informacja na temat amerykańskiego pomoru świń

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu przesyła ulotki informacyjne dla rolników i myśliwych dotyczących zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego.

  - ulotka dla rolników - kliknij tutaj

  - ulotka dla myśliwych - kliknij tutaj

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

   

  ----------------------------------------------------------------

   

  XIV Ogólnokrajowy Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

  Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego oddziału Regionalnego Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że trwa kolejna, XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

  Organizatorami kolejnej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zdeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

  Celem przedsięwzięcia jest rozpropagowanie znajomości bezpiecznych warunków pracy oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

  Do udziału w Konkursie zapraszamy zarówno właścicieli dużych, jak i mniejszych gospodarstw rolnych, dla których jest to szansa zaprezentowania własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych.

  Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Oceniane będą m.in. rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw, a także stosowanie dobrych praktyk rolniczych.

  Dla laureatów na każdym z trzech etapów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

  Zgłoszenia dokonuje się na formularzu. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 roku.

  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie internetowej KRUS (www.krus.gov.pl) oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

  Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, nr tel. 61-8525013 i Placówkach Terenowych KRUS.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

   

  ARz (info OR KRUS)

   

  ----------------------------------------------------------------

  Zmiana siedziby doradcy rolniczego

  Uwaga – zmiana siedziby doradcy rolniczego na GKS Tarnovia (na stadionie)

  ul. 23 Października 43, Tarnowo Podgórne,

  w miejscu szkoleń rolniczych I piętro pokój 108.

   

  -----------------------------------------------------------------

  PROW 2014-2020 - HARMONOGRAM

  Ministerstwo Rolnictwa opublikowało listę wsparcia z PROW 2014–2020 na najbliższe miesiące.

   

  Rozwój gospodarstw

  "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" (typ operacji "Premie dla młodych rolników") - marzec 2016 r.

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" (typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych") - marzec 2016 r. w następujących obszarach:

  • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji,  poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
  • produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)

  "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - czerwiec 2016 r.

  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych" (typ operacji "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej") - sierpień 2016 r. - termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" ( typ operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000") - marzec 2017 r.

  "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw ( typ operacji "Restrukturyzacja małych gospodarstw") - I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

  "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" (typ operacji "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa") - I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.

   

  Wzmacnianie przedsiębiorczości

  Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników - lipiec 2016 r.

  "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" (typ operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych") - październik 2016 r.

  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) - po akceptacji zmian do PROW 2014 - 2020 przez KE - listopad 2016 r.

  "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" (typ operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej") - I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

   

  Rozwój terytorialny

  Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" ( typ operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych") - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru (nabory ogłoszone przez część SW)

  "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" (typ operacji "Scalanie gruntów") - marzec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - czerwiec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru

  "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury" ( typ operacji "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów") - lipiec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

  "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" (typ operacji "Gospodarka wodno-ściekowa") - sierpień 2016 r. -terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

  "Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej" (typ operacji "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego") oraz poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury" (typ operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej") - kwiecień 2017 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

   

  Transfer wiedzy i innowacji

  "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" - listopad 2016 r.

  "Wsparcie korzystania z usług doradczych" (typy operacji "Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika" oraz "Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu") - listopad 2016 r.

  "Wsparcie dla szkolenia doradców" - listopad 2016 r.

  "Współpraca" - listopad 2016 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

  Wsparcie jakości produkcji

  "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" - czerwiec 2016 r.

  "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" - grudzień 2016 r.

  Opracował:
  Wiesław Biały, doradca  rolniczy WODR Poznań

   

  -----------------------------------------------------------------

  Informacja dla hodowców ryb

  Informacja o pomocy finansowej dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 roku prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza - termin 14 grudnia 2015 r.

  Szczegóły w piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - kliknij tutaj

   

  ARz (info W. Biały)

   

  -----------------------------------------------------------------

  Stanowiska Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu - kliknij tutaj

  ARz

  -----------------------------------------------------------------

  Plan pracy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu na 2016 rok

  Tematy przyjęte do realizacji w 2016 roku przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu - kliknij tutaj

   

  ARz

  -----------------------------------------------------------------

  Co to jest afrykański pomór świń?

  Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

  Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

  W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012 r. na Ukrainie, w 2013r. na Białorusi i w 2014r. na Ukrainie i Litwie.

  Więcej na temat tej choroby znajduje się w ulotce (kliknij tutaj) i na stronie Głównego Lekarza Weterynarii (kliknij tutaj).

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

  -----------------------------------------------------------------

  Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw

  W związku z coraz częstszymi przypadkami oszustw w obrocie paliwami zamieszczamy informację Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

  Aby zapoznać się z informacją przesłaną przez Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - kliknij tutaj

   

  ARz

   

  -----------------------------------------------------------------

  Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski przekazał informacje na temat wyborów do izb rolniczych.

  W piśmie skierowanym do rolników pokazał zarówno podstawy prawne dla przeprowadzenia procedury wyborczej, jak i kalendarz wyborczy.

  Aby zapoznać się z pismem kliknij tutaj

   

  ARz

   

  -----------------------------------------------------------------

  Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w sprawie zachowania bezpieczeństwa podczas prac żniwnych - kliknij tutaj.

   

  ARz
  -----------------------------------------------------------------------


  Konkurs"Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich - zobacz szczegóły - kliknij tutaj

  ARz

  ---------------------------------------------------------------------------

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z 3 lipca 2012 poinformował Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewodę Wielkopolskiego o wyrażeniu zgody na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji na warunkach i zasadach zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.) dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanej przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012.              

  W związku z powyższym uprzejmie informuję, że zainteresowani rolnicy mogą występować do Zespołu Komisji o wydanie opinii wojewody do wniosku kredytowego.

  ARz

  ---------------------------------------------------------------------------

  Kurs kombajnistów

  Informujemy, że w czwartek 28 czerwca br., na terenie Zespołu Szkół Technicznych na poznańskim Golęcinie (przy siedzibie Izby), rozpocznie się kurs dla kombajnistów. Zbiórka o godz. 9:00 przed budynkiem warsztatów szkolnych.

  Jest to ostatnia szansa na zdobycie uprawnień na kombajn przed żniwami.

  Zasadniczo kurs jest 3-dniowy i kończy się uzyskaniem uprawnień do kierowania kombajnem (2 dni teorii + 1 dzień u dealera maszyn rolniczych, z demonstracją nowoczesnego sprzętu). Prowadzącym kurs jest pan Karol Wesołowski, kierownik nauczania praktycznego z Zespołu Szkół Technicznych.

  Koszt kursu to tradycyjnie 370 zł brutto od osoby.

  Warunki zapisania się na kurs:

  1) praktyczne doświadczenie w obsłudze kombajnu (nie przyjmujemy nowicjuszy, a jedynie osoby, które już użytkują kombajn, ale nie posiadają jeszcze uprawnień),

  2) ukończone 18 lat,

  3) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.

   

  Zapisy chętnych osób przyjmujemy pod numerem tel. 61 846 44 05 lub na e-mail: g.wysocki@wir.org.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres i tel. kontaktowy.

  Biuro WIR, Poznań

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Jak informuje Biuro Prasowe Wojewody Wielkopolskiego 21 czerwca wojewoda wielkopolski wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwa rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania na terenie 60 gmin województwa wielkopolskiego.

  Znaczne straty wywołane przymrozkami wystąpiły w okresie zimowym 2011/2012 w 60 gminach województwa i dotknęły 4.028 gospodarstw rolnych. Powierzchnia upraw rolnych, na której oszacowano straty wyniosła 41.006,19 ha.  Ogółem w wyniku przymrozków w Wielkopolsce podczas ostatniej zimy straty w rolnictwie wyniosły ponad 55 mln zł.

  Kwota inwestycyjnego kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Kwota obrotowego kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie może przekroczyć kosztów (nakładów) niezbędnych na wznowienie produkcji oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, co oznacza, że 100% nakładów może być finansowanych kredytem. Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania co najmniej 50% poniesionych wydatków z kredytu w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody.

   

  ARz (na podstawie info Biura Prasowego)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  Postępowanie rolników w przypadku wystąpienia klęski

  1. Mieć oczy i uszy otwarte na informacje płynące z publikatorów (telewizja, radio, prasa fachowa, strony internetowe np. www.wodr.poznan.pl, www.wir.org.pl, www.tarnowo-podgorne.pl ).

  Jak poruszać się po stronie internetowej naszej gminy, aby uzyskać informacje potrzebne dla rolników? – procedura „krok po kroku”

  Strona główna, po lewej stronie zakładka „O gminie”, zakładka „Dla rolników”, gdzie opublikowano ważniejsze informacje nt. pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku mrozów wraz z niezbędnymi dokumentami.    Nawet, gdyby rolnik nie umiał poruszać się po Internecie, zawsze ma dzieci, które w szkole miały informatykę i są z komputerami za pan brat.

  2. Po uzyskaniu koniecznych dokumentów należy je dokładnie przeczytać (najlepiej kilkakrotnie); gdy dołączona jest instrukcja ich wypełniania to należy się z nią wnikliwie zapoznać.

  3. Podawane przez rolnika informacje muszą być spójne (integralne). Zazwyczaj informacje te są ze sobą powiązane. Np. „zgłoszenie strat w uprawach polowych w wyniku ujemnych skutków przezimowania”, kolumna „Rodzaj uprawy (wskazać wszystkie uprawy w roku klęski)” – to należy napisać wszystkie uprawy do zbioru w roku 2012 zarówno rośliny ozime, które zostały uszkodzone przez mróz, jak i rośliny jare. Suma powierzchni upraw musi być taka sama, jak powierzchnia gruntów ornych ogółem (własnych i dzierżawionych) na drugiej stronie zgłoszenia strat. Odnośnie dzierżaw to uwzględniamy te, na które mamy pisemne wieloletnie (minimum 3 lata) umowy i te działki, dla których występujemy o dopłaty bezpośrednie w roku klęski. Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza – jeżeli któraś nas nie dotyczy, należy wstawić kreskę lub opatrzyć adnotacją „nie dotyczy”. Nie należy zapominać o złożeniu podpisów w miejscach do tego przeznaczonych.

  Powierzchnię upraw uszkodzonych przez mrozy najlepiej ustalić na podstawie wniosku o dopłaty bezpośrednie (tab. VII oświadczenie o powierzchniach działek ewidencyjnych i tab. VIII oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych).  Poprawne wypełnione zgłoszenie umożliwi szybsze jego rozpatrzenie bez konieczności kontaktu  z rolnikiem w celu uzupełnienia koniecznych informacji (telefony) bądź wizyt rolnika w urzędzie, co w dużym stopniu przyczyni się do zmniejszenia kosztów.

  Pragnę przypomnieć, że komisja klęskowa działa całkowicie społecznie co nie jest słuszne, albowiem każda praca wiąże się z kosztami (wyjazdy na pola, papier, tuner, czas członków komisji, itp.).

  I życzmy sobie wszyscy – jak najmniej klęsk.

  Opracował:
  Wiesław  Biały

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  Procedura otwarcia linii preferencyjnych kredytów

  Preferencyjny kredyt w przypadku jego uruchomienia w I półroczu 2012r. - może być udzielony do 31.12.2012 r., w przypadku uruchomienia w II półroczu 2012r. może być udzielony do 30.06.2013 r.

  Oprocentowanie kredytu wyniesie 0,1 %  przy uprawach ubezpieczonych (jeżeli rolnik zawarł umowę  ubezpieczenia obejmującą co najmniej  50 % powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk , lub co najmniej  50% zwierząt gospodarskich). Oprocentowanie kredytu  wyniesie  3,85 %  w przypadku  braku zawarcia umowy ubezpieczenia .

  Pozostałą część oprocentowania  należnego bankowi ponosić będzie Agencja Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa.

  Kliknij tutaj i zobacz procedurę otwarcia linii preferencyjnych kredytów dla producentów rolnych.

   

  ARz (na podstawie info WID)

  ---------------------------------------------------------------------------------

   

  Szanowni Rolnicy,Hodowcy zwierząt gospodarskich

  W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje: Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

  Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno-kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

  - zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,

  - przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno-kostnych,

  - nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,

  - zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno-kostnych na koszt właściciela,

  - blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.

   

  W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

  Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno – administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno-kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.

   

  Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

  Jarosław Naze

   

   

  ARz

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy rolnikom, którym m.in. wymarzły uprawy

  Od 2 maja do 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym  w wyniku wymarznięcia.

  Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego:
  ARiMR Wielkopolski - OR15
  Dyrektor Piotr Łykowski
  ul. Strzeszyńska 36
  60-479 Poznań
  Sekretariat   tel. 61 84 53 833,
  fax. 61 840 06 93.

   

  Do wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę. Ponadto producent rolny ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia w ARiMR wraz z wnioskiem:

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał
   w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych albo
  • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
   w tym okresie albo
  • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

  Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie oraz oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy zawarte są we wniosku.

  Pomoc ta  polega na przyznawaniu wsparcia finansowego producentom rolnym na ponowne obsianie powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania i przyznawana będzie w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

  Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania - ustalonej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji na podstawie złożonego przez producenta rolnego wniosku oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni. W związku z tym, że pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, udzielona kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości 7 500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonego przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

   

  Formularz wniosku oraz oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu opracowany przez ARiMR udostępniony jest na stronie internetowej (www.arimr.gov.pl - kliknij tutaj) oraz w biurach powiatowych ARiMR (kliknij tutaj i pobierz wniosek). Konieczne jest także dołączenie oświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej (kliknij tutaj i pobierz oświadczenie). 

  ARz

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   


  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - kliknij i przeczytaj treść rozporządzenia

  ARz

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Co jeśli nie ma pisemnej wieloletniej umowy dzierżawy?

  W przypadku braku pisemnej wieloletniej umowy dzierżawy uwzględniane będą dzierżawione grunty rolne wskazane we wniosku o płatności w roku wystąpienia szkód, składanym do ARiMR na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

  Należy pamiętać, by protokoły z oszacowania szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania zawierały określenie wielkości upraw wymagających ponownego obsiania wraz ze wskazaniem rodzaju uprawy.

  Szczegóły w piśmie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj.

   

  ARz

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Przesiewy ozimin zbożami jarymi - zalecenia

  Przesiewy ozimin zbożami jarymi - zalecenia

  Stan przezimowania zasiewów jest zły. Największe straty poniosła pszenica i rzepak, a mniejsze - żyto - wynika z komunikatu Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

  Kliknij i przeczytaj więcej.

  ARz

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Ukazał się nowy numer Gazety AgroNews. Zapraszamy do lektury - kliknij tutaj. 

   

  ARz


  Komunikat dla rolników dotyczący szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania

  Komunikat dla rolników dotyczący szkód spowodowanych w uprawach ozimych w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania

  Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym informuje, że z dniem 26 marca 2012r. rozpoczęła prace komisja ds. szacowania strat w uprawach ozimych w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania.

  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowie Podgórnym w Biurze Obsługi Klienta do 30.04.2012r.

  Ustalenia wysokości szkody dokonuje poprzez lustrację na miejscu, komisja powołana przez Wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w ciągu 2 miesięcy  od dnia stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

  Komisje klęskowe muszą dokonać oceny zakresu szkód przed likwidacją uszkodzonej plantacji. 

  Komisja sporządza protokół oszacowania strat, którego posiadanie umożliwia wystąpienie z wnioskiem o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji.   

  Szczegółowe informacje oraz formularze  można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Drogowej pod nr tel. 618959 250 (pok. nr 5) lub Wydziale Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 618959 226 (pok. nr 8) Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce O Gminie / Dla rolników, a także na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w rubryce „Ważne”- zakładka: Rolnictwo-szkody 2012”.

  • Zgłoszenia strat w uprawach polowych w wyniku ujemnych skutków przezimowania - kliknij tutaj
  • Oświadczenie 2012 - produkcja zwierzęca w 2012 r. - kliknij tutaj
  • Oświadczenie 2012 r. - plony i ceny produkcja roślinna- kliknij tutaj

   

  ARz

  -----------------------------------------------------------------------------------------

   

  Szkody w wyniku ujemnych skutków przezimowania są objęte dopłatami DE MINIMIS

  UWAGA ROLNICY!  PRZYPOMINAMY!

  SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

  Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.     

  Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

   Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

  Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym,
  w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

  Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”

  Infolinia ARR  22 661 72 72.

  link do ARR: http://arr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1490&Itemid=177

   

   

  ARz

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej apeluje o zgłaszanie strat w uprawach ozimych

  UWAGA  ROLNICY!

  Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą stały się przyczyną licznych strat w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna wymaga od rolników podjęcia decyzji o dokonaniu przesiewów. Zwracamy jednak uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy z towarzystw ubezpieczeniowych muszą dokonać oceny zakresu szkód przed likwidacją uszkodzonej plantacji.

  Z tego względu apelujemy do wszystkich poszkodowanych o niezwłoczne zgłaszanie szkód do wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast oraz do towarzystw ubezpieczeniowych - w przypadku posiadania polisy.

  Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w obliczu szkód, które w jego ocenie posiadają wszelkie znamiona klęski informuje, że podjął już działania informujące samorządy terytorialne o obowiązujących procedurach i wystosował do Ministra Rolnictwa oraz parlamentarnych Komisji Rolnictwa apel o niezwłoczne uruchomienie wszelkich form pomocy dla poszkodowanych rolników. Uzyskanie takiej pomocy uzależnione jest jednak od posiadania protokołu oszacowania strat.

  (-) Piotr Walkowski
  Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

  ARz

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Ochrona Rekultywacja i Poprawa Gruntów Rolnych

  Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyjmuje w terminie do 30 listopada 2011r. zgłoszenia zadań przewidywanych do wykonania w roku 2012 które mogą być dofinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą gruntów rolnych. Szczegółowe informacje:  http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/zasady.1303460004.pdf

  ARz/FU