Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 39

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-39/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 39 

   

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

  sygnalizuje w nasadzeniach przydrożnych masowe żerowanie gąsienic

  KUPRÓWKI RUDNICY


  W związku z powyższym podajemy informacje dotyczące identyfikacji oraz rozwoju tego szkodnika, które umożliwią podjęcie decyzji o zwalczaniu.
  Opis:


  Szkodnik występuje w Europie, Azji, Afryce Północnej i Południowej, na kilkudziesięciu gatunkach drzew liściastych, w tym głównie na dębach i bukach a z drzew owocowych na jabłoniach, śliwach i gruszach.

  Owad dorosły jest motylem o śnieżnobiałych skrzydłach o rozpiętości ok. 40 mm. Dorosła gąsienica, długości do 30 mm, jest szaroczarna z czerwonymi i białymi liniami wzdłuż ciała, pokryta licznymi żółtobrunatnymi, łatwo łamiącymi się włoskami. Na 9 i 10 segmencie ciała gąsienicy znajdują się po dwie rude brodawki. U ludzi i zwierząt może powodować silne reakcje alergiczne - działa drażniąco na skórę (powodując stany zapalne) i błony śluzowe.

  Biologia:


  Wiosną od końca kwietnia gąsienice podejmują żer na młodych pączkach, kwiatach i liściach roślin żywicielskich. Żerują około 7 tygodni. Przepoczwarczają się pojedynczo lub w grupie. Motyle pojawiają się w końcu czerwca i lipcu. Latają w czerwcu i lipcu w godzinach wieczornych. Na spodzie liści samice składają jaja. Po 2-3 tygodniach wylęgają się młode gąsieniczki. Żerują początkowo gromadnie, na powierzchni liści, noc spędzają we wspólnym, luźnym gnieździe tzw. letnim, poszerzanym w miarę żerowania. Na wpół wyrośnięte gąsienice zimują w gnieździe zimowym powstałym ze zwiniętych liści pokrytych oprzędem.

  Zwalczanie:


  W okresie występowania wczesnych stadiów rozwojowych gąsienic szkodnika i po ich wyjściu z oprzędów zimowych zaleca się opryskiwanie nasadzeń drzew i krzewów środkami ochrony roślin  (przykładowe preparaty wymieniono w tabeli). Stosowanie ich, zwłaszcza w miastach czy na alejach przydrożnych wiąże się z koniecznością przestrzegania niezbędnych warunków bezpieczeństwa. Polegają one na oznakowaniu i odpowiednim zabezpieczeniu terenu, na którym środki ochrony roślin będą stosowane.
   

        Tab. Przykładowe środki ochrony roślin zalecane do zwalczania kuprówki rudnicy:
   

  Nazwa preparatu

  Bulldock 025 EC *

  Cyperkill Super 25 EC *

  Decis 2,5 EC*

  Decis Tab TB*

  (w obrocie do 30.10.2009 r.)

  Dimilin 480 SC

  (w obrocie do 14.08.2008 r.)

  Dimilin 25 WP

  Fastac 100 EC*

  Mimic 240 SC

  (w obrocie do 23.09.2008 r.)
  Nomolt 150 SC

  Patriot 2,5 EC*

  Rimon 100 EC

  Sherpa 100 EC *

  Sumi-Alpha 050 EC*  

  Uwagi:


      * 1. Okres prewencji dla ludzi w przypadku wszystkich w/w środków - nie dotyczy, ale nie wolno opryskiwać terenu, na którym znajdują się ludzie.


      * 2. Środki z grupy pyretroidów oznaczone (*)
      * - działają najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC,
      * - są szkodliwe także dla owadów pożytecznych.


      * 3. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po sporządzeniu, najpóźniej w ciągu 12 godzin.


      * 4. Wyższe dawki środków stosować na starsze stadia rozwojowe i przy dużej liczebności szkodnika.


      * 5. Opryskiwanie należy powtórzyć, jeśli wystąpią intensywne opady deszczu przed upływem 4 - 6 godzin po zabiegu albo, gdy podczas kontroli skuteczności zabiegu liczba żywych larw na drzewie przekracza liczby krytyczne.


      * 6. Podjęcie decyzji o zwalczaniu chemicznymi środkami ochrony roślin należy do kompetencji zarządzających terenami, na których występuje szkodnik.


      * 7. Zabiegi mogą wykonywać tylko osoby posiadające wymagane właściwe przeszkolenie.


      * 8. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


      * 9. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin
   

      * 10. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)]. 


  Kierownik Oddziału

   Stanisław Brożeniuk