Polska Anglia

  Dla turystów

  Aktualność

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Obwody łowieckie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Obwody łowieckie

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczania obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej "Projektem" oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Projekt dostępny będzie do wglądu od dnia 20 listopada 2020 r.:

  • w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, V piętro, pokój nr 523 w godzinach pracy Urzędu
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego http://bip.umww.pl w zakładce Urząd Marszałkowski/Ogłoszenia

  Uwagi do projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres Urzędu lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonych profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ww. ustawy w terminie od 20 listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r.

  Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłaniem dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określeniem położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości, a także wskazanie numeru obwodu łowieckiego, w którym położona jest nieruchomość.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

   

  JZ (info: Wicemarszałek Krzysztof Grabowski)