Polska Anglia

  Straż Gminna

  Dane kontaktowe

  Komendant: Artur Szeląg

  Straż Gminna Tarnowo Podgórne
  ul. Słoneczna 4
  62-080 Tarnowo Podgórne

  Telefon zgłoszeniowy:

  61 8147 986


  Komendant:
  001
  - Artur Szeląg 

  Funkcjonariusze:
  002
  - Magdalena Kula 
  004 - Sylwester Gąsior 
  005 - Anna Weber-Przybył 
  006 - Rafał Talarczyk 
  008 - Artur Błażejczyk


  ------------------------------------------------------------------------------------------

  tel. 61 8147-986

  fax 61 8146-143

  mail: sg@tarnowo-podgorne.pl

  Służby pełnione są od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
  Służby w wyznaczonych dniach tygodnia pełnione są od godz. 14:00 do 22:00.
  W tych godzinach przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów będących w kompetencji Straży Gminnej

  1. Uchwała Nr V/ 45 /2003 w sprawie: zmiany Regulaminu i Statutu Straży Gminnej
  2. Regulamin Straży Gminnej
  3. Uchwała Nr XVIII / 141 / 99 w sprawie: powołania Straży Gminnej

   

  Zadania ustawowe  Do zadań funkcjonariuszy straży gminnej zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych / miejskich należy w szczególności:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

   

  Art. 27. Do obowiązków strażnika należy:

  • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
  • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
  • zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,
  • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.


  Ustawowe uprawnienia


  Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych/ miejskich strażnik wykonując czynności służbowe ma prawo do:

  • udzielania pouczeń,
  • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
  • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia ich do najbliższej jednostki policji,
  • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • usuwania pojazdów i ich uruchamiania przez blokowania kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
  • wydawania poleceń,
  • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność - w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o policji,
  • obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.


  Ponadto Straż Gminna ma prawo do egzekwowania przepisów prawa miejscowego.  AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA STRAŻY GMINNEJ


  Ustawa o strażach gminnych z dnia 29.08.1997 r.  Dz.U.2019.1795 t.j         

  Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich).  Dz.U.2018.903 t.j.   rozporządzenie  z dnia  5 sierpnia 2010  r.     

  Szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).  Dz.U.2017.1511 t.j.    rozporządzenie  z dnia  17 grudnia 2009  r.


  Wykonywanie niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich).  Dz.U.2019.2484  rozporządzenie  z dnia  18 grudnia 2019  r.        

  Sposób obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).  Dz.U.2009.220.1720  rozporządzenie  z dnia  16 grudnia 2009  r.     

  Umundurowanie, legitymacje, dystynkcje i znaki identyfikacyjne strażników gminnych (miejskich).  Dz.U.1998.112.713 rozporządzenie  z dnia  28 lipca 1998 r.  

  Tryb sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich).  Dz.U.2009.220.1733  rozporządzenie  z dnia  21 grudnia 2009  r. 

  Formy współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposób informowania wojewody o tej współpracy. Dz.U.2009.220.1732  rozporządzenie  z dnia  18 grudnia 2009  r.       

  Warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie). Dz.U.2014.748  rozporządzenie  z dnia  30 maja 2014  r.    

  Sposób przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich).  Dz.U.2014.777 rozporządzenie  z dnia  11 czerwca 2014  r.        

  Zakres i sposób prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.  Dz.U.2017.1502 t.j.  rozporządzenie  z dnia  12 listopada 2009  r.  

   

  Jeżeli masz problem w miejscowości, zgłoś jego do Straży Gminnej. Jeżeli rozwiązanie będzie w kompetencjach strażników, to na pewno zajmą się jego rozwiązaniem, natomiast jeżeli nie jest w kompetencjach skierują do odpowiedniego podmiotu.

   

   

  Bezdomne zwierzęta


  Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

  Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne zajmuje się tym:

  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" Jednostka budżetowa Gminy Oborniki.

  http://schroniskoazorek.pl/