Polska Anglia

  Uchwała Nr V/ 45 /2003 w sprawie: zmiany Regulaminu i Statut...


  Uchwała Nr V/ 45 /2003
  Rady Gminy Tarnowo Podgórne
  z dnia 21 stycznia 2003 r.


  w sprawie: zmiany Regulaminu i Statutu Straży Gminnej

  Na podstawie art.18 pkt. 2 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z póź. zm.) Rada  Gminy w Tarnowie Podgórnym   u c h w a l a  co następuje:

  § 1  
  1. Zmienia się Regulamin Straży Gminnej Gminy Tarnowo Podgórne uchwalony uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XVIII/141/99 z dnia 28 września 1999 roku w ten sposób, że:
  a) w paragrafie 1 skreśla się ust. 5 i 6,
  b) w paragrafie 5 skreśla się słowa „przy pomocy zastępcy”,
  c) w paragrafie 6 skreśla się słowa „zastępcy i”
  d) skreśla się paragraf 7,
  e) skreśla się paragraf 8,
  f) skreśla się paragraf 14,
  g) skreśla się ustęp 2 w paragrafie 10,
  h) skreśla się Rozdział III i Rozdział VI.
  i) w paragrafie 6 dopisuje się ustępy od 18 do 28 w następującym brzmieniu:
  - Bezpośredni nadzór nad służbą dyżurną,
  - Kierowanie służbami w terenie,
  - Kontrola w zakresie prawidłowego pełnienia służby,
  - Analizowanie skuteczności podejmowanych działań oraz opracowanie wniosków w celu doskonalenia metod i form pracy straży gminnej,
  - Analizowanie zagrożeń i dostosowywanie służb do istniejących potrzeb,
  - Opracowywanie wystąpień do służb i instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku w gminie,
  - Cotygodniowe prowadzenie odpraw służbowych,
  - Nadzór merytoryczny nad postępowaniem mandatowym wraz z oceną i analizą stosowanych represji,
  - Nadzór merytoryczny nad wnioskami kierowanymi do sądu,
  - Sygnalizowanie właściwym służbom w sprawach z1iązanych z oznakowaniem dróg, komunikacji, a w szczególności o uszkodzeniach dróg i prowadzeniu w nich robót, jak też kontrola prawidłowości w zajmowaniu pasa drogowego,
  - Przygotowywanie wyjaśnień w sprawach skarg i zażaleń na działalność straży gminne.

  2. Zmienia się Statut Straży Gminnej dla Gminy Tarnowo Podgórne uchwalony uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XVIII/141/99 z dnia 28 września 1999 roku w ten sposób, że:  
  a) w paragrafie 1 kropkę zastępuje się  przecinkiem i dopisuje słowa „umiejscowioną w strukturze Urzędu Gminy”.
  b) w paragrafie 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Komenda Straży Gminnej umiejscowiona jest w strukturze Urzędu Gminy.”
  c) w paragrafie 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „starsi strażnicy Straży Gminnej” oraz dopisuje się ustęp 4 w brzmieniu: „ 4. młodsi strażnicy Straży Gminnej”.  

  3. Użyte w rożnych przypadkach w Regulaminie Straży Gminnej Tarnowo Podgórne oraz w Statucie Staży Gminnej dla Gminy Tarnowo Podgórne słowa „Zarząd Gminy” zastępuje się użytym we właściwym przypadku słowem „Wójt”.  

  § 2  
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

  § 3  
  Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2003 roku.


  Uzasadnienie do Uchwały Nr V / 45 /2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórnym z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Regulaminu i Statutu Straży Gminnej

            Zaproponowane zmiany podyktowane są przede wszystkim z likwidacją stanowiska zastępcy Komendanta Straży Gminnej, a także koniecznością dostosowania Regulaminu i Statutu do obecnych uregulowań prawnych.    Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że funkcja zastępcy komendanta, w tak nielicznej osobowo Straży, nie jest konieczna. Konieczne jest natomiast wzmocnienie patroli tych służb. Dokonana zmiana pozwoli osiągnąć ten cel, a jednocześnie zaoszczędzić środki finansowe przeznaczone na działanie Straży. 

  Ponadto proponowane zmiany dostosowują  zapisy Statutu, do istniejącego stanu rzeczy, a mianowicie do umiejscowienia Komendy Straży Gminnej w strukturze Urzędu Gminy. Siedmioosobowa, obecnie, Straż Gminna jest jednostką tak niewielką, że umiejscowienie jej w strukturze Urzędu - co nastąpiło już przy wprowadzaniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy - jest w pełni uzasadnione.