Polska Anglia

  Uchwała Nr XVIII / 141 / 99 w sprawie: powołania Straży Gmin...


  Uchwała Nr XVIII / 141 / 99
  Rady Gminy Tarnowo Podgórne
  z dnia 28 września 1999 r.


  w sprawie: powołania  Straży gminnej       

  Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779 ) w związku z  art.18 ust.2 pkt. 15 art. 42 ustawy  o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 r. - tekst jednolity / Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 - z późniejszymi zmianami / Rada  Gminy  Tarnowo   Podgórne   u c h w a l a  co następuje:

  § 1  
  Tworzy się  z dniem 1 stycznia 2000r. Straż Gminną dla Gminy Tarnowo Podgórne.  

  § 2  
  Uchwala się Statut i Regulamin Straży Gminnej dla Gminy Tarnowo Podgórne  stanowiące załączniki do niniejszej uchwały będące jej integralną częścią. 

  § 3  
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.  

  § 4  
  Uchwała podlega ogłoszeniu przez jej rozplakatowanie na terenie Gminy i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.