Polska Anglia

  Cele strategiczne rozwoju gminy

  Cele strategiczne rozwoju Gminy

  Strategiczne cele rozwoju Gminy

  Celem nadrzędnym

  jest stworzenie optymalnych warunków zamieszkania .

  Celem głównym

  jest zrównoważony, zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej, społecznie zaakceptowany, dynamiczny rozwój gminy z wykorzystaniem istniejącego potencjału gospodarczego i ludzkiego, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

  Realizację celu nadrzędnego i głównego można osiągnąć realizując cele strategiczne :

  1. UTRZYMANIE DOTYCHCZASOWEGO TEMPA ROZWOJU GOSPODARCZEGO;

  2. TROSKA O ŁAD PRZESTRZENNY;

  3. ZACHOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO;

  4. STWORZENIE WARUNKÓW DO WYPOCZYNKU I REKREACJI ;

  5. DBAŁOŚĆ O CZYSTOŚĆ I ESTETYKĘ OTOCZENIA;

  6. WSZECHSTRONNE PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO KONTYNUACJI NAUKI W

  SZKOŁACH WYŻSZYCH ORAZ NAUKI ZAWODU;

  7. PODNIESIENIE POZIOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ DO STANU PRZEWYŻSZAJĄCEGO ŚREDNI

  POZIOM W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM;

  8. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIGO;

  9. PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ MIESZKAŃCÓW GMINY;

  10. RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA ;

  11. ZAPOBIEGANIE STEPOWIENIU TERENÓW GMINY;

   

  1. CEL STRATEGICZNY - UTRZYMANIE DOTYCHCZASOWEGO TEMPA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

  CELE OPERACYJNE :

  - kontynuacja polityki proinwestycyjnej;

  - promocja obszarów oraz stref aktywności gospodarczej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;

  - promocja terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe;

  - wykorzystanie przynależności do aglomeracji poznańskiej do promowania Gminy, udział ofert inwestycyjnych Gminy w targach międzynarodowych, podejmowanie działań wspólnie z Miastem Poznań.

  2. CEL STRATEGICZNY - TROSKA O ŁAD PRZESTRZENNY

  CELE OPERACYJNE :

  - planowanie przestrzenne obejmujące całe miejscowości;

  - zabezpieczać w planach tereny na realizację celów publicznych;

  - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych poprzez wprowadzanie nowych sieci dróg;

  - rozdział funkcji mieszkaniowych od gospodarczych.

  3. CEL STRATEGICZNY – ZACHOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  CELE OPERACYJNE :

  - preferowanie inwestycji o technologii przyjaznej dla środowiska;

  - wspieranie edukacji ekologicznej i promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy;

  - zwiększenie obszaru zadrzewień i terenów zielonych na terenie Gminy;

  - dostosowanie zagospodarowania przestrzennego w rejonach cennych turystycznie do potrzeb przyszłego rozwoju turystyki i rekreacji;

  - realizacja ustaleń wynikających z Uchwały o Obszarze Chronionego Krajobrazu;

  - dbałość o pomniki przyrody istniejące na terenie Gminy;

  - dbałość o czystość wód;

  - wykorzystanie wyrobisk pożwirowych dla celów rekreacyjnych;

  - wprowadzanie instrumentów prawnych, które zminimalizują zjawisko „dzikich wysypisk”.

  4. CEL STRATEGICZNY - STWORZENIE WARUNKÓW DO WYPOCZYNKU I REKREACJI

  CELE OPERACYJNE :

  - budowa i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w miejscowościach sołeckich ;

  -upowszechnianie sportu masowego, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

  - zabezpieczenie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców starszego pokolenia;

  - wspieranie nowych form organizacyjnych rekreacji dla całych rodzin;

  - place zabaw dla dzieci, boiska i parki

  - zagospodarowanie otoczenia Jeziora Lusowskiego;

  - zagospodarowanie otoczenia Jeziora Kierskiego w ramach współpracy z Miastem Poznaniem;

  - wykorzystanie lasów do celów rekreacyjnych przy współpracy z Nadleśnictwem.

  5. CEL STRATEGICZNY - DBAŁOŚĆ O CZYSTOŚĆ I ESTETYKĘ OTOCZENIA

  CELE OPERACYJNE :

  - promowanie zachowań mieszkańców prowadzących do utrzymywania w czystości swoich posesji;

  - dbałość o istniejące tereny zielone;

  - zieleń i kwiaty w parkach, skwerach, przy drogach i na placach publicznych.

  6. CEL STRATEGICZNY - WSZECHSTRONNE PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO KONTYNUACJI NAUKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH ORAZ NAUKI ZAWODU

  CELE OPERACYJNE :

  -podniesienie efektywności nauczania w gminnych placówkach oświatowych;

  - rozwój bazy dla edukacji przedszkolnej;

  - nacisk na edukację obywatelską w gimnazjach i liceum;

  - utrzymywanie wysokiego poziomu wyposażenia szkół;

  - rozbudowa bazy oświatowej.

  7. CEL STRATEGICZNY – PODWYŻSZENIE POZIOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ DO STANU PRZEWYŻSZAJĄCEGO ŚREDNI POZIOM W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

  CELE OPERACYJNE :

  - wspieranie rozwoju obiektów służących ochronie zdrowia i rehabilitacji;

  - kreowanie możliwości tworzenia dodatkowych gabinetów medycznych specjalistycznych;

  - wspieranie programów badań i szczepień profilaktycznych mieszkańców Gminy.

  8. CEL STRATEGICZNY – ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIGO

  CELE OPERACYJNE :

  - podnoszenie świadomości obywatelskiej;

  - zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie technik multimedialnych;

  - wspieranie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  9. CEL STRATEGICZNY - PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW

  GMINY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  CELE OPERACYJNE :

  - stworzenie gminnego centrum kultury realizującego w pełnym zakresie oczekiwania mieszkańców;

  - dalsza aktywizacja mieszkańców sołectw do uczestniczenia w działaniach z zakresu kultury

  - wspieranie organizacji pozarządowych promujących historię naszego kraju.

  10. CEL STRATEGICZNY - RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA

  CELE OPERACYJNE :

  - wykorzystanie gruntów słabych klas bonitacyjnych do produkcji energii odnawialnej lub zalesień;

  - upowszechnianie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki w gospodarstwach o mniejszym areale i potencjale rolnym;

  - dążenie do ograniczania przeznaczania gruntów wysokich klas bonitacyjnych pod budownictwo;

  - stworzyć możliwości przekwalifikowania zawodowego dla rolników chcących odejść od rolnictwa.

  11.CEL STRATEGICZNY - ZAPOBIEGANIE STEPOWIENIU TERENÓW GMINY

  CELE OPERACYJNE :

  - odbudowa rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy;

  - zagospodarowanie wód pościekowych z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy;

  - budowa zbiorników retencyjnych;

  - zagospodarowanie wód opadowych;

  - oczka śródpolne.

   

  Zobacz także:

  Historia - kliknij tutaj

  Turystyka - kliknij tutaj

  Władze Gminy - kliknij tutaj

  Czynniki rozwoju lokalnego - kliknij tutaj

  Mobilizacja społeczna - kliknij tutaj