Polska Anglia

  Maria Apolinarska (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

  "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/437/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Pani Maria Apolinarska rozpoczęła w 1945 r. pracę w zawodzie nauczycielskim w miejscowości Lusowo.

  W roku 1949 została kierownikiem Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie mieszczącej się w prywatnym budynku. W roku 1953 uzyskała dla szkoły budynek Domu Księgarza. Po remoncie i przebudowie w/w obiektu znalazła tam siedzibę dla szkoły.

  Po wielu zabiegach i staraniach doprowadziła do budowy nowej szkoły w Przeźmierowie, która została udostępniona uczniom w 1968 r.

  W tej szkole aż do przejścia na emeryturę w 1976 r. pełniła funkcję dyrektora szkoły zbiorczej.

  Pani Maria Apolinarska jako pedagog i dyrektor szkoły pracowała na rzecz własnego środowiska, gminy powiatu. Zorganizowała i pracowała w punkcie bibliotecznym w Przeźmierowie. Organizowała i prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Powszechnym. Zajmowała się pracą z młodzieżą w Domu Kultury w Przeźmierowie. Była członkiem Rady w/w Domu. Organizowała kursy Oświaty Pozaszkolnej prowadzone przez Wydział Oświaty Powiatu Poznańskiego. Była skarbnikiem Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Była również członkiem ZSL, Rady nadzorczej GS w Tarnowie Podgórnym. Pełniła społecznie funkcję prezesa gminnego i powiatowego Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako doświadczony pedagog pracowała w Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli.

  Pani Maria Apolinarska całe swoje czynne życie zawodowe poświęciła naszej gminie. Wychowała wiele pokoleń uczniów. Wniosła duży wkład w rozwój szkoły i społeczeństwa Przeźmierowa . Mimo tak licznych zasług nie posiada wielu odznaczeń . Z tytułu przynależności do PSL była pomijana w odznaczeniach powiatowych. W księdze Pamiątkowej Kuratorium Oświaty uzyskała wpis następującej treści: "zasłużony dla oświaty i wychowania".