Polska Anglia

  Prosument

  Informacja o zakończeniu podstawowych czynności wynikających z postępowania prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  W wyniku zapytania o cenę na przygotowanie  niezbędnej dokumentacji do przystąpienia do programu PROSUMENT w zakresie fotowoltaiki w terminie zostało złożonych 6 ofert.

  Wybrano jako najkorzystniejszą (przyjmując jako kryterium oceny cenę i termin wykonania) ofertę firmy: ENETEL POLSKA Sp z o.o., ul. Rataje 150/18, 61-168 Poznań.

  Po podpisaniu umowy od 18 maja przedstawiciele firmy będą się kontaktować z osobami, które złożyły deklarację w celu umówienia audytu na nieruchomości.

   

  ARz (info WIKOŚ)

  ---------

   

   

   

   

  PROSUMENT

  Informacja Banku Ochrony Środowiska:  nabór wniosków ruszy 24 kwietnia 2015 r. we wszystkich oddziałach BOŚ Banku - KLIKNIJ TUTAJ

   

  ARz (info WIKOŚ)

  ---------

   

   

   

  Bank Ochrony Środowiska informuje o procedurze przyznawania EKOkredytu PROSUMENT (szczegóły na stronie Banku w zakładce Warunki uzyskania finansowania - kliknij tutaj):

   

  KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU

  Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

  • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
  • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
  • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
  • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
  • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
  • dokumenty tożsamości oraz  inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.  

   

   

  KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

  Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

  • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
  • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
   -zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
   -potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”
   -określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii
   -odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
  • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:
   -informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
   -oświadczenie dotyczące spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w programie "Prosument"
   -wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
   -wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej
   -określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kredytobiorcę
   -stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających
   z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
  • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty)
  • wniesienie prowizji przygotowawczej

   
  Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku łącznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego:

  • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
  • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej
   w instalacji oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
  • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

   

   

  KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI

  By utrzymać dotację należy:

  • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
  • przekazywać  dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
  • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację 
  • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości

  Nabór wniosków od 24.04.2015 r. we wszystkich oddziałach BOŚ Banku.

  Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

   

   

  ARz

   

  ---------

  BOŚ opóźnia start programu Prosument

   

  Bank Ochrony Środowiska przesuwa start programu Prosument o ponad dwa tygodnie. Decyzja ta jest odpowiedzią banku na postulaty branży – przedstawicieli rynku mikroinstalacji OZE.

   

  Preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę oferowane w ramach Programu Prosument będą dostępne w BOŚ od 24 kwietnia 2015 r.

   

  Bank Ochrony Środowiska z wyprzedzeniem opublikuje na swojej stronie internetowej zasady dotyczące przyjmowania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami. Jak zapewnia bank, jego celem jest zachowanie pełnej transparentności i umożliwienie wszystkim zainteresowanym: klientom, producentom, wykonawcom, przygotowanie się do złożenia dokumentacji.

   

  Dostęp do kredytów udzielanych w ramach programu Prosument będzie równy dla wszystkich zainteresowanych stron. Wnioski będą przyjmowane we wszystkich oddziałach banku, a potwierdzenia ich przyjęcia będą drukowane z systemu elektronicznego.

   

  BOŚ jest jedynym bankiem, który zgłosił chęć obsługi dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach programu Prosument. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy w pierwszym etapie tego programu na dofinansowanie poprzez kanał bankowy kwotę 200 mln zł. Środki te mają być wydatkowane w latach 2015 – 2017, z możliwością zawierania umów do końca 2015 r. Bank w pierwszej transzy otrzyma 20 mln zł, a po wyczerpaniu się tych środków będzie mógł się starać o kolejną transzę.

   

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

  -----------

  PROSUMENT linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

  20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił ostateczną treść ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji zawierającej zmiany przyjęte przez posłów. Ustawa OZE została przekazana prezydentowi, który ma na jej podpisanie 21 dni. Po podpisaniu prezydent skieruje ustawę do publikacji w Dzienniku Ustaw.

   

  Obecnie treść ustawy dostępna jest na stronie : http://gramwzielone.pl/trendy/14949/aktualna-tresc-ustawy-o-oze. Osoby zainteresowane montażem zachęcamy do zapoznania się szczególnie z rozdziałem 4. ustawy , art. 39 – 50, gdzie znajduje się opis założeń nowego systemu wsparcia dla OZE, czyli m.in. systemu aukcyjnego i systemu taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW i który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

   

   

  Gmina Tarnowo Podgórne zainteresowana jest wsparciem osób pragnących uczestniczyć w programie „PROSUMENT”

   

  Przyjęto założenie, że osoby zainteresowane same zwrócą się do wytypowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska banków w celu zwarcia stosownej umowy, natomiast udział Gminy będzie polegał na pomocy w przygotowaniu niezbędnych wymagalnych dokumentów.

   

  Poniżej przypominany ogólne zasady wsparcia finansowego programu „Prosument” :

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

   

   

  Osoby zainteresowane wsparciem Gminy w zakresie pomocy w procesie przygotowawczym (audyt, projekt i kosztorys) proszone są o przesłanie

  DO 31 MARCA 2015 R.

  zamieszczonych poniżej deklaracji wraz ankietą.

   

  Deklarację uczestnictwa można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym lub w wersji elektronicznej kliknij tutaj i pobierz.

   

  Osoby deklarujące chęć udziału w programie PROSUMENT, prócz złożenia deklaracji uczestnictwa, zobowiązane są do wypełnienia ankiety dot. zużycia energii:

  - ankieta dla gospodarstw domowych - kliknij tutaj i pobierz

  - ankieta dla gospodarstw rolnych - kliknij tutaj i pobierz,

   

  Dane z ankiet będą niezbędne do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Tarnowo Podgórne ".

   

  Deklaracje wraz z ankietą prosimy o przesłanie na adres:

  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

  Ul. Poznańska 115

  62-080 Tarnowo Podgórne

   

  lub drogą elektroniczną: bok@tarnowo-podorne.pl

   

   

   

  Symulacja kosztów instalacji fotowoltaicznej
  dla instalacji o mocy: 2 kWp, 5 kWp i 10 kWp.

   

  Instalacja 2 kWp
  (zużycie energii: 1.200 kWh/rok do 1.700 kWh/rok)

  Cena instalacji netto

  14.000 zł

  Cena instalacji brutto

  15.120 zł

  VAT

  8%

  Dotacja 40% od kwoty netto

  5.600 zł

  Cena po dotacji brutto

  9.520 zł

   

  Analiza kosztów

  Taryfa

  G11

  Ceny (źródło: enea.pl)

  energia czynna:
  stawka zmienna sieciowa:

  stawka jakościowa:

   opłaty stałe:

  Razem:

   

  0,3154 zł/kWh
  0,2060 zł/kWh
  0,0141 zł/kWh

  ~12,41 zł/m-c
  ~0,60 zł/kWh

  Roczny koszt energii bez instalacji fotowoltaicznej:

  1.200 kWh/rok * 0,60 zł/kWh = 1720 zł/rok (ENEA min.)

  1.700 kWh/rok * 0,60 zł/kWh = 1.020 zł/rok (ENEA max.)

  Roczny wzrost cen energii (źródło: cire.pl)

  2,4 %/rok

  Roczny koszt energii z instalacją fotowoltaiczna

  0,00

  Kredyt (źródło NFOŚiGW)

   15 lat, 1%, prowizja 2%

  Prowizja banku za udzielenie kredytu (2%)

  303 zł

  Roczna rata kredytu

  687 zł/rok

  Miesięczna rata kredytu

  57,22 zł/m-c

  Podatek od dotacji (18%)

  1.064 zł

   

  Oszczędności

  Roczne oszczędności w pierwszym roku

  od -111 zł/rok do 189 zł/rok

  Roczne oszczędności w drugim roku

  od -97 zł/rok do 210 zł/rok

  Suma oszczędności w ciągu 15 lat

  od 777 zł do 6.546 zł

  Roczne oszczędności po piętnastym roku

  od 842 zł/rok do 1.280 zł/rok

   

  Instalacja 5 kWp
  (zużycie energii: 4.200 kWh/rok do 4.700 kWh/rok)

  Cena instalacji netto

  35.000 zł

  Cena instalacji brutto

  37.800 zł

  VAT

   8%

  Dotacja 40% od kwoty netto

  14.000 zł

  Cena po dotacji brutto

  23.800 zł

   

  Analiza kosztów

  Taryfa

  G11

  Ceny (źródło: enea.pl)

  energia czynna:
  stawka zmienna sieciowa:

  stawka jakościowa:

   opłaty stałe:

  Razem:

   

  0,3154 zł/kWh
  0,2060 zł/kWh
  0,0141 zł/kWh

  ~12,41 zł/m-c
  ~0,60 zł/kWh

  Roczny koszt energii bez instalacji fotowoltaicznej:

  4.200 kWh/rok * 0,60 zł/kWh = 2.520 zł/rok (ENEA min.)

  4.700 kWh/rok * 0,60 zł/kWh = 2.820 zł/rok (ENEA max.)

  Roczny wzrost cen energii (źródło: cire.pl)

  2,4 %/rok

  Roczny koszt energii z instalacją fotowoltaiczna

  0,00

  Kredyt (źródło NFOŚiGW)

  15 lat, 1%, prowizja 2%

  Prowizja banku za udzielenie kredytu (2%)

  756 zł

  Roczna rata kredytu

  1.710,50 zł/rok

  Miesięczna rata kredytu

  142,54 zł/m-c

  Podatek od dotacji (18%)

  2.520 zł

   

  Oszczędności

  Roczne oszczędności w pierwszym roku

  od 809 zł/rok do 1.109,50 zł/rok

  Roczne oszczędności w drugim roku

  od 828,40 zł/rok do 1.136,13 zł/rok

  Suma oszczędności w ciągu 15 lat

  od 19.100 zł do 24.440 zł

  Roczne oszczędności po piętnastym roku

  od 3.400 zł/rok do 3.800 zł/rok

   

  Instalacja 10 kWp
  (zużycie energii: 9.200 kWh/rok do 9.700 kWh/rok)

  Cena instalacji netto

  66.000 zł

  Cena instalacji brutto

  71.280 zł

  VAT

  8%

  Dotacja 40% od kwoty netto

  26.400 zł

  Cena po dotacji brutto

  44.880 zł

   

  Analiza kosztów

  Taryfa

  G11

  Ceny (źródło: enea.pl)

  energia czynna:
  stawka zmienna sieciowa:

  stawka jakościowa:

   opłaty stałe:

  Razem:

   

  0,3154 zł/kWh
  0,2060 zł/kWh
  0,0141 zł/kWh

  ~12,41 zł/m-c
  ~0,60 zł/kWh

  Roczny koszt energii bez instalacji fotowoltaicznej:

  9.200 kWh/rok * 0,60 zł/kWh = 5.520 zł/rok (ENEA min.)

  9.700 kWh/rok * 0,60 zł/kWh = 5.820 zł/rok (ENEA max.)

  Roczny wzrost cen energii (źródło: cire.pl)

  2,4 %/rok

  Roczny koszt energii z instalacją fotowoltaiczna

  0,00

  Kredyt (źródło NFOŚiGW)

   15 lat, 1%, prowizja 2%

  Prowizja banku za udzielenie kredytu (2%)

  1425,80 zł

  Roczna rata kredytu

  3.237 zł/rok

  Miesięczna rata kredytu

  270 zł/m-c

  Podatek od dotacji (18%)

  5.016 zł

   

  Oszczędności

  Roczne oszczędności w pierwszym roku

  od 2.283 zł/rok do 2.583 zł/rok

  Roczne oszczędności w drugim roku

  od 2.416 zł/rok do 2.723 zł/rok

  Suma oszczędności w ciągu 15 lat

  od 57.386 zł do 63.155 zł

  Roczne oszczędności po piętnastym roku

  od 7.857 zł/rok do 8.295 zł/rok

   

  Informacji na temat programu Prosument oraz wsparcia oferowanego mieszkańcom przez Gminę Tarnowo Podgórne udziela inspektor ds. ochrony środowiska Marek Ratajczak, tel. 61 8959 203.

   

  Zapraszamy mieszkańców do składania deklaracji o udziału w programie Prosument.

   

  Marek Ratajczak, insp. ds. ochrony środowiska