Polska Anglia

  Organy i instytucje państwowe

  Prezydent RP http://www.prezydent.pl

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl

  Sejm RP http://www.sejm.gov.pl

  Senat RP http://www.senat.gov.pl

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji https://mac.gov.pl/


  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.menis.gov.pl

  Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl

  Ministerstwo Infrastruktury http://www.mi.gov.pl

  Ministerstwo Gospodarki http://web.mg.gov.pl

  Ministerstwo Kultury http://www.mk.gov.pl

  Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.wp.mil.pl

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl

  Ministerstwo Skarbu Państwa http://www.msp.gov.pl

  Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl

  Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl

  Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl

  Centrum Informacji Europejskiej http://www.cie.gov.pl

  Agencja Bezpieczeństwa Publicznego http://www.abw.gov.pl

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl

  Agencja Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl

  Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa http://www.awrsp.gov.pl

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddp.gov.pl

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl

  Generalny Inspektorat Kolejnictwa http://www.gik.gov.pl

  Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego http://www.gilc.gov.pl

  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://www.pior.gov.pl

  Główny Inspektorat Sanitarny http://www.gis.mz.gov.pl

  Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych http://www.gisipar.gov.pl/

  Główny Inspektorat Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego http://www.gunb.gov.pl

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl

  Główny Urząd Miar http://www.gum.gov.pl

  Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl

  Instytut Energii Atomowej http://www.iea.cyf.gov.pl

  Instytut Pamięci Narodowej http://www.ipn.gov.pl

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego http://www.krus.gov.pl

  Komitet Badań Naukowych http://www.kbn.gov.pl

  Komenda Główna Policji http://www.kgp.gov.pl

  Komenda Główna Straży Granicznej http://www.sg.gov.pl

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej http://www.kgpsp.gov.pl

  Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych http://www.knuife.gov.pl

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd http://www.kpwig.gov.pl

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji http://www.krrit.gov.pl/

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych http://www.archiwa.gov.pl

  Naczelna Izba Lekarska http://www.nil.org.pl

  Najwyższa Izba Kontroli http://www.nik.gov.pl

  Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl

  Państwowa Agencja Atomistyki http://www.paa.gov.pl

  Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych http://www.paiz.gov.pl

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl

  Polska Agencja Prasowa http://www.pap.com.pl

  Polska Akademia Nauk http://www.pan.pl

  Polski Komitet Normalizacyjny http://www.pkn.pl/

  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji http://www.pcbc.gov.pl

  Polska Organizacja Turystyczna http://www.pot.gov.pl

  Polskie Radio SA http://www.radio.com.pl

  Rządowe Centrum Studiów Strategicznych http://www.rcss.gov.pl

  Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl

  Sąd Najwyższy http://www.sn.pl

  Telewizja Polska SA  http://www.tvp.pl

  Trybunał Konstytucyjny http://www.trybunal.gov.pl

  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www2.ukie.gov.pl

  Urząd Dozoru Technicznego http://www.udt.gov.pl

  Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych http://udskior.kprm.gov.pl

  Urząd Kultury Fizycznej i Sportu http://www.ukfis.pl

  Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast http://www.umirm.gov.pl

  Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych http://www.unuz.gov.pl

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej http://www.uprp.pl

  Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl

  Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty http://www.urt.gov.pl

  Urząd Służby Cywilnej http://www.usc.gov.pl

  Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl

  Wyższy Urząd Górniczy http://www.wug.gov.pl

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl