Polska Anglia

  Stowarzyszenie „POJEDNANIE TARNOWO PODGÓRNE BLITZENREUTE”

  Stowarzyszenie „POJEDNANIE TARNOWO PODGÓRNE BLITZENREUTE”

  ul. Piaskowa 8, Tarnowo Podgórne, tel.061 814 62 95

  Historia powstania Stowarzyszenia Pojednanie datuje się na 1987 rok. Jego powstanie poprzedził przyjazd w listopadzie 1986 r. przedstawiciela parafii Ravensburg Ewalda Kohlera. Z jego inicjatywy odbyło się spotkanie z księdzem Henrykiem Rękosiem i Kazimierzem Szulcem, którego przedmiotem było powołanie młodzieżowej grupy przy parafii w Tarnowie Podgórnym, która nawiązałaby kontakty z odpowiednikiem grupy niemieckiej w Blitzenreute. W wyniku starań udało się w pierwszym okresie zorganizować 10-cio osobową grupę młodzieży złożoną z uczniów średnich szkół ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych. Przywódcą duchowym i wielkim orędownikiem jej powstania a później jej liderem w początkowym okresie był proboszcz Henryk Rękoś wspierany przez rodziców młodzieży.

  Jego determinacja i ogromny wysiłek spowodowały, że organizacja się stopniowo powiększała o członków dorosłych, rodziców młodzieży. Ideą powstania grupy było nawiązanie bliskich kontaktów z młodzieżą niemiecką w duchu przyjaźni i pojednania, poznanie kultury i historii obu narodów, doskonalenie języka oraz wymiana doświadczeń. Cele te realizowane były przez systematyczne odwiedziny mieszkańców obu parafii. W 1990 r. w trakcie pobytu po raz pierwszy dorosłych w Blitzenreute, ówczesny radny Gminy Tarnowo Podgórne Jacek Dobrzeniecki doręczył burmistrzowi Gminy Fronreute list intencyjny wójta Gminy Waldy Dzikowskiego, zachęcający do nawiązania partnerskich stosunków między gminami. Był to pierwszy dokument, który doprowadził do podpisania aktu partnerstwa w 1995 r.

  W celu stworzenia trwałych ram organizacyjnych na zebraniu ogólnym w dniu 27 sierpnia 1993 r. zapada jednomyślna uchwała o powołaniu Społecznego Komitetu ds. współpracy polsko-niemieckiej "Pojednanie". Komitet zostaje zarejestrowany przez Urząd Gminy, wybiera 6-cio osobowy Zarząd, otwiera konto bankowe i opracowuje statut. W późniejszym okresie w związku z wygaśnięciem ustawy o rejestracji komitetów społecznych przez gminy, w wyniku złożonego wniosku Sąd Rejonowy w Poznaniu decyzją z dnia 27 marca 2001 r. dokonał zarejestrowania Stowarzyszenia pod nazwą "Pojednanie Tarnowo Podgórne-Blitzenreute". Nowy statut, który określa następujące cele działalności Stowarzyszenia: 

  - podtrzymanie, rozwijanie i umocnienie więzi i przyjaźni między mieszkańcami parafii Tarnowo Podgórne i Blitzenreute;

  - wymiana doświadczeń w zakresie działania na rzecz społeczności lokalnych; -    poznawanie i przekazywanie doświadczeń z zakresu tradycji i kultury mieszkańców obu parafii;

  Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

  1. systematyczną korespondencję;

  2. wzajemne odwiedziny;

  3. inicjowanie i organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń;

  4. organizowanie i uczestniczenie w imprezach, w których będzie możliwość przedstawiania szerszemu ogółowi mieszkańców tradycji, kultury, osiągnięć i problemów społeczności obu parafii. 

  Do najważniejszych  z przedstawionych wyżej celów należą wzajemne odwiedziny mieszkańców. Odbywają się one corocznie na przemian - w latach parzystych wyjeżdżamy do Niemiec, zaś w latach nieparzystych gościmy niemieckich przyjaciół.