Polska Anglia

  Ochrona Danych Osobowych

  Inspektor Ochrony Danych – Katarzyna Pawłowska, kontakt iod@tarnowo-podgorne.pl

   

  Klauzula Informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@tarnowo-podgorne.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

  6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  8) Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

   

   

  Klauzula Informacyjna - monitoring - KLIKNIJ TUTAJ

   

  Klauzula informacyjna - WZP, procedura planistyczna - KLIKNIJ TUTAJ